Vedtægter for Skanderborg Bridgeklub

 1. Navn
  Klubbens navn er SKANDERBORG BRIDGEKLUB.

 2. Formål
  Klubbens formål er at samle interesserede bridgespillere til regelmæssige spilleaftener.

 3. Organisatorisk tilknytning
  Klubben er tilsluttet Danmarks Bridgeforbund.

 4. Ledelse
  Klubben ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Bestyrelsen, der konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved et bestyrelsesmedlems forfald supplerer bestyrelsen sig selv for resten af valgperioden. Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor.

 5. Turneringsledelse
  Bestyrelsen tilrettelægger og leder turneringerne.

 6. Regnskabsår
  Klubbens regnskabsår er 1. marts - 28./29. februar.

 7. Generalforsamling
  Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på klubbens sidste spilleaften.

   Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Aflæggelse af årsregnskab.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  5. Valg af 1 revisor.
  6. Forslag.
  7. Eventuelt.

  Generalforsamlingen skal indvarsles senest 14 dage før afholdelsen.
  Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Undtaget herfra er dog forslag til vedtægtsændringer, som kun kan vedtages med mindst 2/3's majoritet af de på generalforsamlingen mødende medlemmer, samt forslag om klubbens opløsning, som kun vedtages med 2/3's majoritet af samtlige klubbens medlemmer.

  Såfremt et forslag om klubbens opløsning opnår tilslutning fra 2/3 af de på generalforsamlingen mødende medlemmer, men ikke tilslutning fra 2/3 af samtlige klubbens medlemmer, indkaldes med mindst 7 dages varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget da uanset antallet af mødte medlemmer kan vedtages med 2/3's majoritet af de på generalforsamlingen mødende medlemmer.

  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet eller inden 1 måned, efter at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og eventuelle forslag.

 8. Kontingent
  Klubkontingent fastsættes af bestyrelsen.

 9. Opløsning
  I tilfælde af klubbens opløsning overgår en eventuel formue og klubbens materiel til Skanderborg Kommune til brug for en tilsvarende forening.

Gældende pr. april 2012

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af : Anker Mørk Thomsen (bridgemate), Herdis Hassager (værtinde, spisning og vareindkøb), Erik Frederiksen (formand, turneringsleder, ølslæber og undervisning), Hedvig Valsted (værtinde og kaffeansavarlig), Lars Bo Christensen (turneringsregnskab, afbud, bridgemate og hjemmeside), Mogens Lindekilde (kasserer) og Kristian Valsted (turneringer, undervisning og hjemmeside).


Retur til præsentation af Skanderborg Bridgeklub

Opdateret den 10. oktober 2012.